Dokumenty žákovského parlamentu

ÚSTAVA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ CHRASTAVA

 

Žákovský parlament je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole:

 • umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • při pravidelných schůzkách diskutuje s koordinátory parlamentu či vedením školy v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce
 • garantuje realizaci nalezených řešení
 • umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky

Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity. Vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnosti za její postavení.

Cíle žákovského parlamentu

 • Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky a učiteli.
 • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 • Připomínat dodržování školního řádu.
 • Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Zejména akce sportovní a kulturní.
 • Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.

Volby do žákovského parlamentu

 • Členové parlamentu jsou voleni vždy na začátku školního roku.
 • Volby se uskutečňují ve 3. - 9. třídách v průběhu měsíce září, jednou za 2 roky.
 • V každé třídě jsou voleni dva zástupci. V případě nutnosti může být zástupce nadpoloviční většinou svých spolužáků odvolán a na jeho místo pak bude zvolen jiný třídní zástupce.
 • Členy parlamentu jsou děti - „osobnosti“, které mají osvojeny základní návyky slušného chování, bez problémů jednají s vedením školy, umí se spolehnout sami na sebe, dokážou poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi a o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů.
 • Třída, která si svého zástupce do parlamentu nezvolí do stanoveného data, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Činnost žákovského parlamentu

 • Členové žákovského parlamentu si ze svého středu volí předsedu, který řídí jednání ŽP, zástupce předsedy a zapisovatele.
 • Žákovský parlament se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní.
 • Zvolený člen je povinný se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽP, v případě vědomé nepřítomnosti se řádně omluvit.
 • Všichni členové mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas.
 • Zástupci tříd (členové parlamentu) mohou předkládat Parlamentu třídou projednané a schválené návrhy a podněty jen v takové formulaci, o které je možno v Parlamentu hlasovat.
 • Jednání žákovského parlamentu je veřejné. Všichni hosté mají právo vystoupit v diskusi na zasedání ŽP k projednávané tématice, nemají však právo hlasovat.
 • Rozhodnutí ŽP jsou právoplatná, jsou-li návrhy přijaty nadpoloviční většinou přítomných zástupců.
 • Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
 • Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou žákům.
 • Každý člen parlamentu má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým žákovský parlament dospěl.
 • Rozhodnutí ŽP jsou pro všechny žáky závazná.
 • Žákovský parlament nebude zasahovat do záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy bude respektovat.
 • Koordinátory parlamentu jsou 2 učitelé, kteří jsou jmenováni vedením školy.
 • Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce.

 

Zástupci tříd úzce spolupracují s třídními učiteli, kteří jsou poradci třídních zástupců a pomáhají jim prosazovat přijaté závěry ve třídě.

Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do parlamentu budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.

Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.

Pravidla chování žákovského parlamentu

1.    Nepoužívat vulgární výrazy.

2.    Nezesměšňovat se navzájem, neurážet se.

3.    Nepřekřikovat se, navzájem se poslouchat.

4.    Řešit školní problémy.

5.    Předávat nezkreslené informace spolužákům.

6.    Nezlehčovat problémy.

7.    Pracovat týmově.

8.    Právo dobrovolnosti způsobu vyjadřování názorů.

 

 

PRAVIDLA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

odsouhlasena parlamentem dne 30.11.2015

 

1. Pravidelně se účastnit jednání.

2. Slušně se chovat a vystupovat.

3. Předávat nezkreslené informace z jednání do svých tříd.

4. Spolupracovat a komunikovat se všemi členy parlamentu bez ohledu na věk.

5. Nebát se vystoupit se svým názorem.

6. Aktivně se podílet na všech činnostech

7. Dodržovat pravidla členů žákovského parlamentu.